خانوادگي و مدالهاي افتخار

ارائه متبوع حاشیه های مخصوص تصاویر ساده، اشیاء سنگین و حجیم، حاشیه های مخصوص تصاویر خانوادگی (چندین تصویر در یک حاشیه چندتائی)، پاسپارتوهای جیر، مخمل و کتانی، بیضی (کره – ساده ورق طلا).

thumb1
thumb2
thumb3
thumb4
thumb5
thumb6
thumb7