قاب

قابسازی هنرمند با ایجاد تنوع در ارائه پرفیل های چوبی و وورق طلا ساخت ایتالیا و نیز پروفیل های ساخته شده از مواد مصنوعی و ساخت قابهای چوبی و سنتی و دیست ساز (ساده و ورق طلا) در زمینه هنر قابسازی از جایگاه خاص برخوردار میباشد.

thumb1
thumb2
thumb3
thumb4
thumb5
thumb6
thumb7
thumb8
thumb9
thumb10
thumb11
thumb12